ZASADY NAUCZANIA ZDALNEGO

Garwolin, 24 marca 2020 r.

Drodzy  Rodzice, Drogie Dzieci,

w związku z epidemią COVID-19 wszyscy znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji. Od 25 marca do 10 kwietnia zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 20.03.2020 r. obowiązuje  w polskich szkołach kształcenie na odległość. Jest to dla nas wszystkich całkiem nowa rzeczywistość. Będziemy kontynuować (rozpoczęte 16 marca) nauczanie zdalne, które będzie umożliwiało nam realizacje podstawy programowej w tej jakże innej rzeczywistości. Dołożymy wszelkich starań by te zajęcia były ciekawe i interesujące, rozwijające umiejętności oraz poszerzające wiedzę.

Zasady organizacji nauczania zdalnego

 1. Głównym medium do komunikacji nauczycieli z rodzicami i uczniami jest zamknięta grupa na FB Rodzice dzieci Akademii Sztuki Dziecięcej.
 2. Nauczyciel określa dzienny zakres materiału dla poszczególnych grup w porozumieniu z wychowawcą tak by uwzględnić równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć oraz uwzględnić możliwości psychofizyczne dziecka.
 3. Placówka pracuje zdalnie tak jak dotychczas według obowiązującego ramowego planu dnia. W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji plan może ulegać zmianom. O wszystkich zmianach będą niezwłocznie informowani rodzice, uczniowie i nauczyciele.
 4. W czasie zgodnym z planem nauczyciel jest do dyspozycji rodziców i opiekunów dzieci służąc pomocą. Nauczyciel określa sposoby komunikacji w tym czasie podając je rodzicom i dyrekcji.
 5. W przypadku braku możliwości korzystania przez ucznia z materiałów elektronicznych rodzice informują o tym wychowawcę lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 6. Kształcenie specjalne. Nauczyciele i nauczyciele współorganizujący proces nauczania (wspomagający) realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Nauczyciel wspomagający zgodnie ze wskazówkami od nauczyciela prowadzącego dokona dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości ucznia, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.  Tak dostosowany materiał udostępni swojemu podopiecznemu lub jego rodzicom. W trakcie zajęć będzie nadzorował i wspierał zdalnie ucznia wykorzystując w tym czasie sposoby komunikacji dostępne dla ucznia i nauczyciela w porozumieniu z rodzicami. 
 7. Kształcenie specjalne. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele są zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia ucznia podczas zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 8. Nauczyciel określa sposób monitorowania wiedzy i postępów w nauce ucznia oraz dokonuje oceny zgodnie z obowiązującym WSO w placówce.
 9. Termin zakończenia pracy techniką projektu nauczyciel powinien wpisać w terminarzu i w opisie umieścić informacje czego dotyczy ten projekt. 
 10. Wszystkie komunikaty i wytyczne do pracy nauczyciele będą przekazywać uczniom przez FB.
 11. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.
 12. Wychowawcy monitorują postępy swoich wychowanków w nauce, odpowiadają na potrzeby uczniów i pośredniczą w rozwiązywaniu zaistniałych problemów. Zbierają informacje o ewentualnym przeciążeniu uczniów pracą i przekazują je dyrektorowi szkoły. Na bieżąco kontaktują się z nauczycielami danego oddziału. Pozostają w kontakcie z rodzicami.  
 13. Nauczyciele jeśli stwierdzą taką potrzebę dokonają modyfikacji programów nauczania w celu dostosowania zakresu treści przedmiotowych do zmienionych warunków pracy.

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją oraz bardzo krótkimi terminami na przygotowanie zasad organizacji pracy zdalnej, będą te zasady ewaluowały w miarę zdobywania naszej wiedzy na ten temat oraz zmieniających się przepisów i ich interpretacji.

Na wprowadzenie tych zasad potrzeba chwili czasu, więc prosimy bardzo o cierpliwość jeśli pierwszego dnia wszystko nie będzie działało tak jak trzeba.


Dbajcie o siebie i nie wychodźcie z domu.

Dyrektor

Ewa Broda-Cmiel